Regulamin

 1. Definicje

Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.infofast.pl.

Usługodawca – Administrator strony www.infofast.pl którym jest Włodzimierz Klunder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Informatyczne Infofast Włodzimierz Klunder, w Bydgoszczy (85 – 307) przy ul. Kossaka 72. NIP: 5541019723 oraz numer REGON: 091246434.

Strona – strona internetowa www.infofast.pl

Formularz kontaktowy – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na Stronie umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),


 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.infofast.pl. Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204 z późniejszymi zmianami).

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.infofast.pl


 1. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.infofast.pl potrzebne są:

 1. aktywne konto email;

 2. urządzenie z dostępem do Internetu;

 3. przeglądarka obsługująca język HTML, JavaScript i pliki cookie.


 1. Formy kontaktu z Usługodawcą

Nieodpłatnie za pośrednictwem Formularza kontaktowego na Stronie

Adres pocztowy: ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz

Adres email: biuro@infofast.pl


 1. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Administrator może uniemożliwić dostęp do tych treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.


 1. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem

Administrator za pośrednictwem strony świadczy:

Usługę Formularz kontaktowy – umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą

Usługi informacyjne – polegające na prezentacji oferty i danych kontaktowych Usługodawcy


 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

 3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.


 1. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

 2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.

 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.

 4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2019