Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.infofast.pl jest Włodzimierz Klunder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą InfoFast Włodzimierz Klunder w Bydgoszczy (85 – 307) przy ul. Kossaka 72, zwany dalej „Administratorem”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem email: biuro@infofast.pl.


Postanowienia ogólne

Włodzimierz Klunder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą InfoFast Włodzimierz Klunder w Bydgoszczy (85 – 307) przy ul. Kossaka 72, jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku odwiedzaniem strony www.infofast.pl i korzystaniem z umieszczonego na niej formularza kontaktowego. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów i kontrahentów. Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

Przetwarzane zgodnie z prawem.Cel i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 
Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ( RODO art. 6 ust 1 lit. B);

 
Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji w celu ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (RODO art. 6 ust 1 lit. F).Kategorie danych jakie zbieramy:

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Adres IP komputera

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy, że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz, że nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.


Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych jest

dostawca usługi administrowania stroną www;

firma IT realizująca usługę utrzymania hostingu strony www i poczty elektronicznej.Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy;Prawa osób, których dane dotyczą


Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
Notyfikacja naruszeń;
Retencja danych;
Rejestr czynności przetwarzania danych;
Realizacja praw osób, których dane dotyczą.


Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).Upoważnienia 

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiegoCzy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie www.infofast.pl jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowanie i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.Ciasteczka

Nasza strona korzysta z pliku cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Plik cookie strony www.infofast.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia pliku cookie ze strony www.infofast.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.infofast.pl

CMSSESSID# - jest to ciasteczko sesyjne co oznacza, że jest ono usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem przeglądania strony. Ciasteczko to niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwia korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie. Podmiotem umieszczającym plik tej kategorii na urządzeniu końcowym użytkownika jest Administrator strony www.infofast.pl